arnica logo
CiechanĂłw ul. Armii Krajowej 18A
23 682 11 22
23 682 11 33
+48 664 360 672
Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego NZOZ ARNICA Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna w Ciechanowie ZAKŁAD REHABILITACJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. NZOZ ARNICA Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna jest podmiotem leczniczym – dalej „Podmiot Leczniczy”.
2. Podmiot Leczniczy prowadzi stronę internetową pod adresem www.arnica.org.pl.
3. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą m.in. w oparciu o:
a) przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ,
b) przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
c) przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
d) wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ust. 5
poniżej,
e) a także w oparciu o inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia
niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
4. Podmiot Leczniczy został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numer wpisu numer księgi rejestrowej
000000023688 . Wpisu dokonano 17.12.2009 roku, a Podmiot Leczniczy rozpoczął działalność
z dniem 17.12.2009 roku.

II. OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO ORAZ ZAKŁADU LECZNICZEGO

1. Podmiot Leczniczy działa pod firmą: Arnica Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna
NIP 5661981055 , REGON 142062258 , KRS 0000692003 .
2. W strukturze Podmiotu Leczniczego działa Zakład Leczniczy o nazwie Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej ARNICA .

III. CEL ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Celem Podmiotu Leczniczego jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki.
2. Zadaniem Podmiotu Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii
oraz czynności wspomagających ich wykonywanie, takich jak:
a) realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii lub
fizjoprofilaktyki;
b) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii i fizjoprofilaktyki;
c) diagnostyka i poradnictwo w domu pacjenta w zakresie fizjoterapii i fizjoprofilaktyki ;
d) współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
e) działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;
f) prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu
leczniczego.
3. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą jako ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z
zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki .

IV. MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Podmiot Leczniczy wykonuje świadczenia zdrowotne w Zakładzie Leczniczym Arnica Adam
Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna wskazanym w pkt II ust. 2 Regulaminu, pod adresem
ul. Armii Krajowej 18 A 06-400 Ciechanów.
2. Podmiot Leczniczy może świadczyć usługi zdrowotne z zakresu fizjoterapii na rzecz innych
podmiotów leczniczych w oparciu o łączące je umowy.
3. Podmiot Leczniczy świadczy świadczy także tzw. wizyty domowe w zakresie fizjoterapii
domowej.

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ZADANIA JEDNOSTEK, KIEROWNICTWO

1. Jednostką organizacyjną Podmiotu Leczniczego jest Zakład Rehabilitacji mieszczący się przy ul.
ul. Batalionów Chłopskich 12 06-400 Ciechanów.
2. W Zakładzie Leczniczym wyróżnia się następujące komórki organizacyjne:
a) rejestracja,
b) pracownia fizjoterapii i masażu leczniczego, fizjoprofilaktyki,
3. Zadaniem poszczególnych jednostek Zakładu Leczniczego są:
a) zadaniem rejestracji jest: odbieranie telefonów od pacjentów, rejestrowanie pacjentów na
wizyty dopełnienie formalności związanych z zapisywaniem pacjentów, informowanie o
zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych, odebranie od Pacjenta niezbędnych
zgód i oświadczeń, w tym jeśli to konieczne ankiet, rozliczanie wizyt, fiskalizowanie wizyt
(w godzinach pracy). W sytuacji gdy zostanie ogłoszony stan zagrożenia pandemią lub stan
pandemii lub gdy wymagać tego będą przepisy prawa lub nadzwyczajna sytuacja-
wykonywanie także innych czynności (np. pomiar temperatury ciała)
b) zadaniem pracowni fizjoterapii i masażu leczniczego jest wykonywanie badania
fizjoterapeutycznego, diagnozowanie pacjenta zgodnie z uprawnieniami, udzielanie porad
fizjoterapeutycznych, planowanie leczenia fizjoterapeutycznego, prowadzenie profilaktyki
fizjoterapeutycznej w postaci wykonywania masażu leczniczego i ćwiczeń ruchowych,
wykonywanie zabiegów z zakresu masażu leczniczego, terapii manualnej i innych metod
fizjoterapeutycznych zgodnie z uprawnieniami, prowadzenie dokumentacji medycznej w
formie elektronicznej zgodnie z z wymogami prawa.

VI. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia
zdrowotne, jak i w domu pacjenta z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki.
a) Poradnia Rehabilitacyjna,
b) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,
c) Zespół Rehabilitacji Domowej.
2. Zadaniami poszczególnych jednostek Zakładu Rehabilitacji jest:
a) zadaniem poradni rehabilitacyjnej jest przyjmowanie pacjentów i planowanie świadczeń
zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i masażu leczniczego, prowadzenie dokumentacji
medycznej zgodnie z wymogami prawa, informowanie o zakresie i zasadach udzielania
świadczeń zdrowotnych;
b) zadaniem ośrodka rehabilitacji dziennej jest przyjmowanie pacjentów i planowanie świadczeń
zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i masażu leczniczego, prowadzenie dokumentacji
medycznej zgodnie z wymogami prawa, informowanie o zakresie i zasadach udzielania
świadczeń zdrowotnych; 2
c) zadaniem zespołu rehabilitacji domowej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu
fizjoterapii i masażu leczniczego w warunkach domowych, prowadzenie dokumentacji
medycznej zgodnie z wymogami prawa, informowanie o zakresie i zasadach udzielania
świadczeń zdrowotnych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoprofilaktyki.
3. Zakład Rehabilitacji otwarty jest w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 8:00 do 20:00.

VII. KIEROWNIK PODMIOTU LECZNICZEGO

1. Kierownikiem Podmiotu Leczniczego, który kieruje nim i reprezentuje go na zewnątrz jest Adam
Olszewski.
2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Podmiotu Leczniczego i ponosi za nie
odpowiedzialność.
3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniona przez Kierownika osoba
posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Podmiotu Leczniczego należy między innymi:
a) organizowanie i kierowanie pracą i nadzorowanie merytorycznej pracy , BHP, ochrona danych
osobowych i godności praw pacjenta przez podległych pracowników, współpracowników
świadczących usługi i wykonujących zadania na rzecz podmiotu leczniczego wobec pacjentów,
b) zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad
przestrzeganiem dyscypliny, starannego realizowania świadczeń leczniczych z poszanowaniem
praw pacjenta, w tym bezpieczeństwa, przez pracowników, współpracowników i możliwych
innych osób, w tym wykonujących praktyki zawodowe fizjoterapeutyczne i inne praktyki
zawodowe np.; lekarzy specjalistów, pielęgniarek, psychologa itp., wykonujących zadania na
rzecz Podmiotu Leczniczego wobec pacjentów.
c) podejmowanie decyzji w sprawach organizowania pracy, BHP, zatrudnienia, wynagradzania,
karania i zwalniania pracowników, współpracowników i innych zadań wynikających z
reprezentowania na zewnątrz Podmiotu Leczniczego.
5. Na ręce kierownika składane są skargi Pacjentów.

VIII. OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM

1. Podmiot Leczniczy podejmuje działania, których celem jest realizacja świadczeń zdrowotnych w
formie najbardziej dogodnej dla Pacjentów przy wykorzystaniu aktualnej wiedzy medycznej oraz
przy zachowaniu najwyższych standardów udzielania świadczeń.
2. W Podmiocie Leczniczym świadczenia zdrowotne wykonywane są:
a) z uwzględnieniem wymogów prawa, zasad etyki zawodowej oraz standardów i procedur
wykonywania takich świadczeń,
b) przez personel medyczny posiadający prawo do wykonywania danego rodzaju świadczeń
zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi prawnie dokumentami, zgodnie z etyką zawodową.
c) po uprzednim umówieniu terminu wizyty Pacjenta,
d) w godzinach otwarcia zakładu leczniczego,
e) również odpłatnie, zgodnie z postanowieniami pkt. XIII Regulaminu.
3. Rejestracja Pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem
osoby trzeciej. Dokonać jej można w następujący sposób:
a) w miejscu udzielania świadczeń ( pod adresem Zakładu Leczniczego), bądź w Rejestracji
głównej Podmiotu leczniczego pod adresem ul. Armii Krajowej 18A 06-400 Ciechanów,
b) telefonicznie pod numerem telefonu: 23-682-11-22 lub 797-841-731.
c) drogą mailową, pisząc na adres: basen@arnica.pl.

IX. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Zakład Rehabilitacji przyjmuje pacjentów, którzy dokonali uprzedniej rejestracji, a więc po
umówieniu wizyty.
2. W przypadku rejestracji telefonicznej, osoba rejestrująca udziela informacji o wolnych terminach
i godzinach wizyt. Zapisując się an wizytę Pacjent poproszony zostanie o podanie kodu dostępu
do e- skierowania i peselu, w przypadku wizyty komercyjnej, imienia i nazwiska oraz nr telefonu
oraz ogólnego rodzaju schorzenia/ problemu, który występuje. Pacjent zostanie poinstruowany
jak ma przygotować się do wizyty oraz jakie są jej koszty w przypadku wizyty komercyjnej.
3. W przypadku gdy Pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie na wstępną wizytę
fizjoterapeutyczną w ramach NFZ i nie dostarczy odpowiedniego zaświadczenia, nie powiadomi
o tym rejestracji do 1 godz. przed wyznaczonym terminem Pacjent zostaje przeniesiony na
koniec kolejki oczekujących. W przypadku dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w terminie
do 7 dni roboczych od dnia nieodbytej wizyty, wtedy zostaje ustalony nowy najszybszy termin
w porozumieniu z Pacjentem.
4. Przed rozpoczęciem wizyty w Zakładzie Rehabilitacji, w sytuacji gdy zostanie ogłoszony stan
zagrożenia pandemią lub stan pandemii lub gdy wymagać tego będą przepisy prawa lub
nadzwyczajna sytuacja, Pacjent poproszony będzie o wypełnienie stosownej ankiety oraz
poddanie się dezynfekcji dłoni pomiarowi temperatury.
5. W Zakładzie Rehabilitacji znajduje się poczekalnia, w której jeśli będzie to konieczne, Pacjent
poproszony zostanie o poczekanie na umówioną wizytę.
6. W przypadku pierwszej wizyty personel administracyjny Zakładu Rehabilitacji poprosi
pacjenta o podanie niezbędnych danych, celem udzielenia niezbędnych zgód i złożenia
oświadczeń.
7. Przebieg wizyty, w tym: wywiad, wykonane świadczenia zdrowotne, zlecenie czy uwagi,
znajdzie odwzorowanie w prowadzonej przez Podmiot Leczniczy dokumentacji medycznej
Pacjenta.
8. Po odbyciu wizyty fizjoterapeutycznej Pacjent wraca do rejestracji w celu uzgodnienia terminu i
godziny rozpoczęcia zabiegów fizjoterapeutycznych. Termin rozpoczęcia procesu rehabilitacji
zgodnie z przepisami prawa powinien przypadać w ciągu 2 tygodni od wstępnej wizyty
fizjoterapeutycznej.
9. Pacjent odbywający już świadczenia rehabilitacyjne zachoruje – zobowiązany jest do
dostarczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia nieobecności na zabiegach do dostarczenia
zaświadczenia lekarskiego w celu możliwości przedłużenia, bądź ustalenia nowego terminu w
celu odbycia pozostałych świadczeń rehabilitacyjnych.
10. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach Zakład Rehabilitacji jest uprawniony do odmowy
wykonania świadczenia zdrowotnego. Podstawą odmowy może być m.in.: brak zgody na
wykonanie świadczenia zdrowotnego, wątpliwości co do dobrowolności udzielonej zgody, czy
też co do poczytalności Pacjenta, stan upojenia alkoholowego lub odurzenia środkami
psychotropowymi lub podobnymi, a w przypadkach stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia
czy zbadania temperatury ciała, albo też odmowa Pacjenta poddaniu się innej czynności lub
podania informacji wymaganych w przepisach prawa.
8. Pacjent ma prawo do złożenia w wybranej przez siebie formie skargi na zachowanie lub
czynności personelu Zakładu Rehabilitacji do Kierownika Podmiotu Leczniczego.

X. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

1. Dla zapewnienia należytego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego, wysokiego standardu
obsługi Pacjentów i udzielanych im świadczeń zdrowotnych, w tym ich ciągłości Podmiot
Leczniczy może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub
udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów. 4
2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się
z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

XI. UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, OPŁATY.

1. Pacjentowi przysługuje uprawnienie do żądania udostępnienia mu dokumentacji medycznej,
która go dotyczy.
2. Zakład rehabilitacji udostępni dokumentację medyczną po otrzymaniu żądania złożonego
uprawnioną osobę. Żądanie może być złożone w dowolnej formie jednak w sposób
niepozostawiający wątpliwości, że żądanie zostało złożone przez osobę uprawnioną.
3. Dokumentację medyczną udostępnia się z zachowaniem jej integralności, poufności oraz
autentyczności, bez zbędnej zwłoki.
4. Podmiot Leczniczy najpóźniej od 1. stycznia 2021 r. prowadzi dokumentacje medyczną .
w formie elektronicznej.
5. Udostępnienie dokumentacji medycznej może nastąpić w następujący sposób:
a) do wyglądu w zakładzie leczniczym Podmiotu Leczniczego,
b) na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez Pacjenta,
c) przez sporządzenie jej wydruku,
d) z uwzględnieniem standardów udostępniania dokumentacji medycznej prowadzonej w formie
elektronicznej – poprzez wysłanie dokumentacji medycznej na wskazany przez Pacjenta adres
mailowy.
6. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na polecenie Kierownika Podmiotu Leczniczego.
7. Zakład Rehabilitacji prowadzi wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej.
8. Zakład Rehabilitacji nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.
9. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wydruku, Zakład Rehabilitacji nie pobiera
opłat.

XII. MONITORING

1. W pomieszczeniach Zakładu Rehabilitacji prowadzonego przez Podmiot Leczniczy jest
monitoring.
2. Monitoring prowadzony jest dla obserwacji pomieszczeń ogólnodostępnych, co jest niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń.
3. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu. O którym mowa powyżej, zawierające dane
osobowe, Zakład Rehabilitacji przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i
przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu
zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ole przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

XIII. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYKONANIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO

1. Zakład Rehabilitacji wykonuje świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych
(NFZ) oraz świadczenia zdrowotne komercyjne.
2. Z tytułu udzielanych komercyjnie przez Zakład Rehabilitacji świadczeń zdrowotnych pobierane
są opłaty, których wysokość określona jest w załączniku do Regulaminu.
3. Opłaty za wykonywane w Zakładzie Rehabilitacji świadczenia uiszczane są przed rozpoczęciem
wizyty fizjoterapeutycznej.
4. Dostępnymi w Zakładzie Rehabilitacji formami płatności są: gotówka, karat płatnicza, faktura
przelewowa, karta podarunkowa.
5. Zakład Rehabilitacji umożliwia Pacjentom skorzystanie z udzielanych świadczeń zdrowotnych 5
komercyjnie w trzech wariantach:
a) pojedyncze świadczenie zdrowotne ( pojedyncza wizyta),
b) pakietu 5 świadczeń zdrowotnych (5 wizyt ) do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca,
c) pakietu 10 świadczeń zdrowotnych (10 wizyt) do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca,
d) pakietu 1/2/3/4/5 zabiegów przy wykupieniu minimum 5 wizyt- do wykorzystania w ciągu 1
miesiąca.
6. Koszt udzielenia pojedynczego świadczenia zdrowotnego uzależniony jest od rodzaju usługi.
7. Płatność za wizytę fizjoterapeutyczną odbywa się z góry, natomiast za świadczenia zdrowotne w
dniu rozpoczęcia zabiegów ( ale przed ich rozpoczęciem) albo po zaplanowaniu procesu
rehabilitacji.
8. Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty za pakiet świadczeń zdrowotnych.
9. Pacjent jest uprawniony do odwoływania wizyt w ramach wykupionych usług. W przypadku
odwołania wizyty w ramach pakietu do 0,5 godz. przed jej terminem , wizyta ta przechodzi do
wykorzystania w innym terminie wspólnie ustalonym przez Pacjenta z Zakładem Rehabilitacji.
10. Odwołanie wizyty/ wizyt następuje:
a) w siedzibie Podmiotu,
b) w Zakładzie Rehabilitacji,
c) telefonicznie lub poprzez wysłanie SMS-a pod numer 797-841-731.
11. W przypadku nie wykorzystania wykupionych w ramach pakietu wizyt w ustalonym dla tego
pakietu terminie wszystkie niewykorzystane wizyty uważane są za odbyte. W takiej sytuacji
pacjentowi nie przysługuje możliwość ustalenia późniejszego terminu takich wizyt. Podmiot nie
dokona ponadto zwrotu należności za nieodbyte w terminie wizyty.
12. Czas trwania wizyty fizjoterapeutycznej wstępnej wynosi 15 min. Czas trwania wizyty
pojedynczej w ramach pakietu i poza pakietem) zależy od określonego świadczenia
zdrowotnego. Spóźnienie 5 min na świadczenie zdrowotne (w postaci masażu leczniczego,
limfatycznego, ćwiczeń indywidualnych) nie wypływają na jej długość. Spóźnienie się pacjenta
powyżej 5 minut skraca odpowiednio czas wizyty.

XIV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH KOMERCYJNIE

1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają
się w sposób ustalony Regulaminem w celu umówienia wizyty fizjoterapeutycznej.
2. W trakcie zapisywania się albo najpóźniej w momencie zgłoszenia się na wizyt e pacjent określa
przyczynę zgłoszenia.
3. Przy pierwszej wizycie w Zakładzie Rehabilitacji pacjent zobowiązany jest przy dokonywaniu
czynności rejestracyjnych:
a) podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, numer telefonu,
b) oświadczenie o upoważnieniu osoby do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i
udzielonych świadczeń zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej
oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego
upoważnienia.
c) oświadczenie o upoważnieniu osoby do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i
nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia,
d) zapoznać się z Regulaminem,
e) wypełnić zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą kartę kwalifikacyjną do udzielania świadczeń
zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki,
f) zapoznać się z informacją o zakresie możliwych zabiegów fizjoterapeutycznych i
fizjoprofilaktycznych,
g) na wezwanie osoby rejestrującej Pacjent zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający 6
tożsamość.
4. Świadczenia zdrowotne są udzielane w pomieszczeniach zakładu rehabilitacji.
5. Osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych zobowiązana jest do:
a) przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego Pacjenta,
b) ustalenia zakresu możliwej fizjoterapii i fizjoprofilaktyki oraz poinformowania o nim
Pacjenta,
c) odnotowania w dokumentacji medycznej bezpośrednio po każdej wizycie jej przebiegu i
zakresu udzielonych świadczeń zdrowotnych.
6. Pacjent ma prawo złożenia w wybranej przez siebie formie skargi na zachowanie lub czynności
personelu Zakładu Rehabilitacji do Kierownika Podmiotu Leczniczego.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy
z dnia 15. kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i innych ustaw.
2. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia działalności przez Zakład Rehabilitacji, nie
wcześniej jednak niż od dnia wpisania go do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą.

Miejscowość, dnia………………………….

………………………………………………

Podpis Kierownika

Załącznik: Cennik zabiegów rehabilitacyjnych.

ARNICA TO
Prywatne gabinety lekarzy specjalistów
Wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
Nowoczesna pracownia rentgenowska
Bogato wyposażone gabinety
Przyjemna atmosfera
Krótkie terminy wizyt
Konkurencyjne ceny
WAŻNE LINKI
Obowiązek informacyjny RODO
Polityka cookies
Regulamin organizacyjny
PORADNIE MEDYCZNE
Radiologia
Ortopedia i traumatologia
Reumatologia
Laryngologia
Neurologia
Dermatologia
Endokrynologia
Kardiologia
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Ginekologia
BADANIA
EKG
ECHO serca
USG ortopedyczne
Usg ginekologiczne
USG (jamy brzusznej, tarczycy, ślinianki,
układu moczowego, jądra)

Dopplerowskie naczyń krwionośnych
Holter
Laboratoryjne
RTG
ADRES I DOJAZD
Centrum Medyczne Arnica

Ciechanów ul. Armii Krajowej 18A
tel.: 23 682 11 22, 23 682 11 33
kom: +48 664 360 672
e-mail: nzozciechanow@arnica.pl​
Strona bez barier