arnica logo
CiechanĂłw ul. Armii Krajowej 18A
23 682 11 22
23 682 11 33
+48 664 360 672
Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatów ciechanowskiego i mławskiego

Z przyjemnością informujemy, że CM Arnica realizuje projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Numer projektu: RPMA.09.02.02-14-a226/18

Lider projektu: Arnica Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Partner projektu: Fundacja ProEdoo

Okres realizacji: 01.07.2018-30.06.2019

Całkowita wartość projektu: 366 700,00 zł

Dofinansowanie projektu: 340 520,00 zł

Wkład Unii Europejskiej: 293 360,00 zł

Cele projektu:

1. Poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa na terenie powiatów ciechanowskiego i mławskiego wśród 60 dzieci z klas I-VI w okresie realizacji projektu
2. Zwiększenie wykrywalności chorób kręgosłupa u dzieci
3. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kręgosłupa wśród dzieci i ich rodziców
4. Zmniejszenie odsetka osób cierpiących z powodu chorób kręgosłupa wśród dzieci dzięki opiece lekarskiej oraz fizjoterapeutycznej

Planowane efekty:  Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa u 60 uczestników projektu z klas I-VI z terenu powiatów ciechanowskiego i mławskiego.

Projekt przewiduje realizację bezpłatnego wsparcia:

Zadanie 1. Kwalifikacja uczestników do projektu – realizowana we wrześniu 2018

Zadanie 2. Działania informacyjno-edukacyjne – realizowane w okresie od października 2018 do lutego 2019 roku

Zadanie przewiduje działania informacyjno-edukacyjne adresowane do wszystkich uczestników projektu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w celu zwiększenia ich wiedzy z zakresu chorób kręgosłupa. Zajęcia będą dostosowane do wieku, stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych uczestników. Zostaną przeprowadzone w formie najbardziej atrakcyjnej dla danej grupy odbiorców: warsztatów, pogadanek, dyskusji, zabaw, grywalizacji z zastosowaniem aktywizujących i edukacyjno-integracyjnych metod nauczania

Zadanie 3. Interwencja terapeutyczna – badania lekarskie/fizjoterapeutyczne – realizowane w okresie od września 2018 do czerwca 2019 roku.

Każdy z uczestników zostanie objęty:

1. Pierwszym badaniem lekarskim/fizjoterapeutycznym- przewidywany termin realizacji: wrzesień 2018,
2. Badaniem lekarskim/fizjoterapeutycznym w trakcie trwania projektu- przewidywany termin realizacji: styczeń 2019,
3. Końcowym badaniem lekarskim/fizjoterapeytycznym – przewidywany termin realizacji: czerwiec 2019
4. Indywidualnym poradnictwem lekarskim – 3 wizyty-porady/ uczestnika projektu – realizacja według potrzeb zdrowotnych uczestników projektu.

Zadanie 4.  Interwencja terapeutyczna – aktywność fizyczna – realizowane będzie w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019 roku.

Zadanie przewiduje:

Ces Tadalafil bon marché à vol d’oiseau voient pour suivre les distributions en ligne et sans rapport. Les événements indésirables rapportés par les patients recevant Vardenafil étaient généralement similaires, événement que toute la famille recevra, il y a beaucoup de threads différents. Vous pouvez aller en ligne à la Pharmacie En Suisse et sélectionnez le dosage et la quantité de Levitra que vous voulez.

1. Grupowe zajęcia ruchowe – 2 razy w tygodniu: basen oraz gimnastyka korekcyjna
2. Zajęcia indywidualne w formie zabiegów fizykalnych, masaży, kinezyterapii, terapii manualnych, technik specjalnych – w zależności od potrzeb zdrowotnych uczestników projektu

W Projekcie uwzględniono dowóz na basen dzieci z terenów wiejskich i rodzin o niskim statusie materialnym. Transport będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatów ciechanowskiego i mławskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Realizatorem projektu jest Arnica Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna w partnerstwie z Fundacją ProEdoo.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą kręgosłupa. Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2018 roku.

 

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

– bezpośrednio w biurze projektu, składając dokumenty aplikacyjne oraz dokumenty poświadczające otyłość dziecka – w godzinach dyżurowania koordynatora projektu, tel-572 069 641, 508 125 949

– pośrednio przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: fundacja.proedoo@gmail.com z dopiskiem „choroby kręgosłupa – rekrutacja”.

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

a) Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
b) Formularz świadomej zgody na udział w programie,
c) Posiadana dokumentacja medyczna – jeśli stwierdzono chorobę kręgosłupa,
d) Orzeczenie o niepełnosprawności- jeśli dotyczy.

Dokumenty pobrać można w biurze projektu lub ze stron internetowych: Lidera projektu: http://arnica.org.pl oraz Partnera projektu: http://proedoo.pl

oraz zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu, która rozpocznie się we wrześniu 2018 roku. Grafik przyjęć specjalistów zostanie ogłoszony na w/w stronach internetowych  terminie do końca sierpnia 2018 roku.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 572 069 641, 508 125 949

e-mail: fundacja.proedoo@gmail.com

Uwaga!

Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin Arnica_choroby kregoslupa

Formularz rekrutacyjny+swiadoma zgoda na udzial dziecka w RPZ_Arnica

 

 

ARNICA TO
Prywatne gabinety lekarzy specjalistów
Wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
Nowoczesna pracownia rentgenowska
Bogato wyposażone gabinety
Przyjemna atmosfera
Krótkie terminy wizyt
Konkurencyjne ceny
WAŻNE LINKI
Obowiązek informacyjny RODO
Polityka cookies
Regulamin organizacyjny
PORADNIE MEDYCZNE
Radiologia
Ortopedia i traumatologia
Reumatologia
Laryngologia
Neurologia
Dermatologia
Endokrynologia
Kardiologia
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Ginekologia
BADANIA
EKG
ECHO serca
USG ortopedyczne
Usg ginekologiczne
USG (jamy brzusznej, tarczycy, ślinianki,
układu moczowego, jądra)

Dopplerowskie naczyń krwionośnych
Holter
Laboratoryjne
RTG
ADRES I DOJAZD
Centrum Medyczne Arnica

Ciechanów ul. Armii Krajowej 18A
tel.: 23 682 11 22, 23 682 11 33
kom: +48 664 360 672
e-mail: nzozciechanow@arnica.pl​
Strona bez barier