arnica logo
CiechanĂłw ul. Armii Krajowej 18A
23 682 11 22
23 682 11 33
+48 664 360 672
DDOM

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie (DDOM)

Pragniemy poinformować o podpisaniu umowy na realizację projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie” nr RPMA. 09.02.02.-14-d526/19.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 01.10.2021 r.  do 30.10.2023 r.  Uruchomienie DDOM w Ciechanowie – 01.05.2022r.

Celem projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla 126 osób niesamodzielnych, w tym co najmniej 50% osób starszych po 65 roku. Zaplanowane działanie ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi, poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny – zarówno dla pacjentów jak i ich rodzin/opiekunów.

Wsparcie projektu skierowane jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu ciechanowskiego, przasnyskiego, makowskiego.

Czym jest Dzienny Dom Opieki Medycznej?

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) jest wygodną formą kompleksowej rehabilitacji i opieki nad osobami zależnymi. Został stworzony z myślą o pacjentach, którzy chcą wrócić do samodzielności, a którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości szybkiej i efektywnej rehabilitacji, stymulacji procesów poznawczych, aktywizacji psychofizycznej oraz ograniczony dostęp do badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewniamy ww. opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Pobyt oraz zajęcia w DDOM prowadzone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00. ul. Armii Krajowej 18A.

W okresie udzielania świadczeń od 01.05 .2022 r. do 30.10. 2023 r. obejmiemy wsparciem
126 osób z obszaru powiatów ciechanowskiego, przasnyskiego, makowskiego.

Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z DDOM – tel. 797 715 623

Kto może zostać objęty bezpłatnym wsparciem DDOM?

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Świadczenia w DDOM w Ciechanowie udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia,
a niewymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ciechanowie mogą zostać przyjęte osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria przyjęcia:

 • posiadają skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu,
 • osoby niesamodzielne, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały
  40-65 pkt.
  (weryfikowane na podstawie karty oceny stanu klinicznego,
 • zamieszkują na terenie powiatów ciechanowskiego, przasnyskiego, makowskiego,
 • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa
  w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej

lub

 • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (kryterium leczenia szpitalnego weryfikowane na podstawie wypisu ze szpitala).

Warunki wykluczenia z przyjęcia do projektu DDOM, to osoby:

 • nieubezpieczone zdrowotnie w NFZ;
 • objęte opieką pielęgniarską lub opiekuńczą w ramach opieki długoterminowej,
 • objęte opieką paliatywną lub hospicyjną;
 • z zaawansowaną chorobą psychiczną;
 • objęte leczeniem uzależnień;
 • z zaawansowaną chorobą psychiczną;
 • objęte rehabilitacją leczniczą:
 • w ośrodkach dziennych,
 • w zakładach stacjonarnych.

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać ze świadczeń w ramach DDOM?

Aby skorzystać z opieki w ramach DDOM należy:

 • spełniać kryteria określone powyżej,
 • złożyć w biurze projektu DDOM skierowanie i kartę oceny stanu klinicznego wystawione przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu oraz wypis ze szpitala. Skierowanie i kartę należy wcześniej wydrukować i przekazać lekarzowi kierującemu do wypełnienia.

Rekrutacja do DDOM jest prowadzona na bieżąco, a pacjenci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń. 

Jakie świadczenia można uzyskać w ramach DDOM?

DDOM w Ciechanowie funkcjonuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.

Od 01.05.2022 r. ARNICA Adam Olszewski i Wspólnik Sp. J. w ramach funkcjonowania nowych miejsc w DDOM zapewnia opiekę jednorazowo dla 20-25 pacjentów – jest to bezpłatna opieka dzienna świadczona przez nasz wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny zgodnie ze standardem DDOM.

W ramach opieki świadczymy:

 • opiekę pielęgniarską,
 • edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulację procesów poznawczych,
 • terapię zajęciową,
 • konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej
 • opiekę psychologiczną,
 • zajęcia w grupie z psychologiem i terapeutą zajęciowym,
 • porady dietetyka,
 • bezpłatne wyżywienie,
 • w razie potrzeby transport do i z DDOM (lub zwrot kosztów przejazdu w obu kierunkach na podstawie stawki za przebyte km),
 • badania diagnostyczne.
 • konsultacje specjalistyczne (w wyjątkowych sytuacjach),
 • doradztwo w wyborze wyrobów medycznych,
 • wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych będących uczestnikami projektu poprzez edukację i wsparcie

Zespół Terapeutyczny DDOM przygotowuje i prowadzi indywidualnie dla każdego pacjenta plan opieki w zależności od stanu zdrowia i jego indywidualnych potrzeb.

Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez Zespół Terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie trwał od 30 do 120 dni roboczych.

Każdy pacjent/pacjentka przebywa w DDOM przez 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) przez 8 godzin dziennie. W późniejszym okresie, w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba
i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta (jednak nie krócej niż 4 godziny dziennie) – decyzja zależna od decyzji Zespół Terapeutycznego.

Jakie są cele funkcjonowania DDOM?

Celem funkcjonowania DDOM jest zwiększenie u osób zależnych:

 • samodzielności życiowej w zakresie codziennych czynności dotyczących samopielęgnacji i samoopieki,
 • poprawy stanu zdrowia dzięki rehabilitacji i terapii zajęciowej,
 • poprawa jakości i poziomu życia, aktywności życiowej i społecznej oraz godnego starzenia się,
 • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanej
  w warunkach ambulatoryjnych,
 • rozwój sektora usług zbliżonych do domowych,
 • zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym.

Wsparciem w DDOM objęci są również opiekunowie/rodzina pacjentów, dla których przygotowano cykl szkoleń prowadzonych przez nasz Zespół Terapeutyczny w zakresu opieki, pielęgnacji, rehabilitacji osoby niesamodzielnej, wsparcia w czynnościach dnia codziennego w trakcie programu oraz po powrocie do domu.

Kto finansuje świadczenia udzielane w ramach funkcjonowania DDOM?

Uruchomienie DDOM w Ciechanowie oraz realizacja świadczeń i usług w okresie 01.05.2022 – 30.10.2023 r. finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. oraz ze środków dotacji celowej budżetu państwa i wkładu własnego ARNICA Adam Olszewski i Wspólnik Sp. J.

Całkowita wartość projektu – 2 141 631,20 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków UE – 1 713 304,96 PLN

Dotacja celowa – 270 226,24 PLN

Wkład własny ARNICA Adam Olszewski i Wspólnik Sp. J. – 158 100,00 zł

 Aby skorzystać ze świadczeń w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ciechanowie należy zapoznać się z:

 • Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami,
 • Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy,
 • Załącznik nr 2 – Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej,
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Załącznik nr 4 – Karta oceny Świadczeniobiorcy kierowanego do Dziennego Domu Opieki Medycznej – ocena Świadczeniobiorcy wg skali Barthel,
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych,
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie i zobowiązanie Rodziny/Opiekunów do współpracy w przygotowaniu Pacjenta do transportu
 • Załącznik nr 7 – Zasady zwrotów kosztów dojazdu Uczestnika Projektu z / do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ciechanowie
 • Załącznik nr 8 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdów Uczestnika Projektu z / do  Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Zgromadzić i wypełnić wymagane dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy.
 • Kopię karty informacyjnej/ wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu.
 • Skierowanie do DDOM.
 • Kartę oceny świadczeniobiorcy według skali Barthel – skierowanie wraz z kartą oceny świadczeniobiorcy według skali Barthel wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.
 • Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej oraz Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
  Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
 • Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Oświadczenie i zobowiązanie Rodziny/Opiekuna do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu.

Dostarczyć lub wysłać zgromadzone dokumenty do biura projektu z siedzibą w Ciechanowie, ul. Gruduska 50 z dopiskiem DDOM, email: ddom@arnica.pl

Ogólna informacja DDOM

AKTUALNA ulotka-DDOM

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dzienny Dom Opieki Medycznej ARNICA CIECHANÓW

Formularz-zgłoszeniowy-i-deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie_DDOM_

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji SKIEROWANIE

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji Oświadczenie o braku wyłączenia_

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji Skala-Barthel

Zał nr5-Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych,_

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa OŚWIADCZENIE I ZOBOWIĄZANIE RODZINY_

Załącznik nr 7 – Zasady zwrotów kosztów dojazdu Uczestnika Projektu z _ do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ciechanowie

Załącznik nr 8 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdów Uczestnika Projektu z _ do Dziennego Domu Opieki Medycznej._

WIĘCEJ INFORMACJI:

tel. 797 715 623
e-mail: ddom@arnica.pl

ARNICA TO
Prywatne gabinety lekarzy specjalistów
Wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
Nowoczesna pracownia rentgenowska
Bogato wyposażone gabinety
Przyjemna atmosfera
Krótkie terminy wizyt
Konkurencyjne ceny
WAŻNE LINKI
Obowiązek informacyjny RODO
Polityka cookies
PORADNIE MEDYCZNE
Radiologia
Ortopedia i traumatologia
Reumatologia
Laryngologia
Neurologia
Dermatologia
Endokrynologia
Kardiologia
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Ginekologia
BADANIA
EKG
ECHO serca
USG ortopedyczne
Usg ginekologiczne
USG (jamy brzusznej, tarczycy, ślinianki,
układu moczowego, jądra)

Dopplerowskie naczyń krwionośnych
Holter
Laboratoryjne
RTG
ADRES I DOJAZD
Centrum Medyczne Arnica

Ciechanów ul. Armii Krajowej 18A
tel.: 23 682 11 22, 23 682 11 33
kom: +48 664 360 672
e-mail: nzozciechanow@arnica.pl​
Strona bez barier