arnica logo
Ciechanów ul. Armii Krajowej 18A
23 682 11 22
23 682 11 33
23 682 11 94
23 673 25 54
+48 664 360 672
14
Lip
Hyalofast
Najnowszym i coraz częściej stosowanym w medycynie rozwiązaniem w przypadku rekonstrukcji uszkodzonej chrząstki stawowej jest Hyalofast.
Za pomocą tego bio­ma­te­riału można rekon­stru­ować ubytki chrzęstne i chrzęstno-kostne stawu kola­no­wego czy sko­ko­wego. Zabieg jest wyko­ny­wany artro­sko­powo. Polega na oczysz­cze­niu ubytku i zro­bie­niu w nim mikro­zła­mań. Następ­nie w miej­sce ubytku wsz­cze­pia się bio­ma­te­riał tak by wypeł­nić nim niszę powstałą po oczysz­cze­niu uszko­dzo­nej chrząstki. Bio­ma­te­riał można usta­bi­li­zo­wać za pomocą kleju tkan­ko­wego. Kolej­nym kro­kiem jest wyko­na­nie przez chi­rurga kilku ruchów ope­ro­wa­nym sta­wem pacjenta tak, aby spraw­dzić i oce­nić sta­bil­ność wsz­cze­pio­nego bio­ma­te­riału pod­czas ruchu.
 W trak­cie mikro­zła­mań uwal­niane są ze szpiku komórki macie­rzy­ste, które osa­dzają się bez­po­śred­nio na wsz­cze­pio­nym bio­ma­te­riale ( to wła­śnie one mają zdol­ność róż­ni­co­wa­nia się do chon­dro­cy­tów two­rzą­cych chrząstkę sta­wową). Ponie­waż Hyalo­fast jest chon­dro pro­tek­cyjną powłoką to pod­trzy­muje on żywot­ność osa­dza­nych na nim komó­rek i zwięk­sza ich przeżywalność.
 Ważnym jest, by o zabiegu pacjent powi­nien się pod­dać spe­cja­li­stycz­nej reha­bi­li­ta­cji, która jest inte­gralną czę­ścią lecze­nia i którą można zacząć już na drugi dzień po zabiegu.Protokół reha­bi­li­ta­cyjny jest bar­dzo podobny do pro­to­kołu po tech­nice mikro­zła­mań. Powi­nien być pro­wa­dzony przez doświad­czo­nego tera­peutę, ponie­waż pro­ce­dury postę­po­wa­nia zależą od wiel­ko­ści i miej­sca ubytku.
Hyalofast to biały podkład włókninowy składający się w całości z półsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego, będącego naturalnym składnikiem macierzy pozakomórkowej i głównym składnikiem ludzkiej chrząstki.
Hyalofast to biodegradowalne podłoże wspomagające służące do przetrzymywania mezenchymalnych komórek macierzystych wykorzystywanych do naprawy ubytków chrzęstnych i kostno chrzęstnych.
Hyalofast podtrzymuje żywotność aspiratu szpiku kostnego oraz stanowi chondro protekcyjną powłokę zwiększającą przeżywalność mezenchymalnych komórek macierzystych In situ po ich mobilizacji techniką mikrozłamań lub w procedurach perforacyjnych. Po degradacji uwalnia naturalny kwas hialuronowy.
Hyalofast™ może być stosowany artroskopowo, dzięki trójwymiarowej strukturze podłoża HYAFF® który sprzyja adhezji komórek łatwo się dopasowuje i przywiera do powierzchni na którą został nałożony.
Skojarzone Hyalofast oraz aspiratu szpiku kostnego umożliwia jednoetapowe leczenie operacyjne uszkodzeń kostno-chrzęstnych.
ARNICA TO
Prywatne gabinety lekarzy specjalistów
Wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
Nowoczesna pracownia rentgenowska
Bogato wyposażone gabinety
Przyjemna atmosfera
Krótkie terminy wizyt
Konkurencyjne ceny
WAŻNE LINKI
Obowiązek informacyjny RODO
Polityka cookies
PORADNIE MEDYCZNE
Radiologia
Ortopedia i traumatologia
Reumatologia
Laryngologia
Neurologia
Dermatologia
Endokrynologia
Kardiologia
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Ginekologia
BADANIA
EKG
ECHO serca
USG ortopedyczne
Usg ginekologiczne
USG (jamy brzusznej, tarczycy, ślinianki,
układu moczowego, jądra)

Dopplerowskie naczyń krwionośnych
Holter
Laboratoryjne
RTG
ADRES I DOJAZD
Centrum Medyczne Arnica

Ciechanów ul. Armii Krajowej 18A
tel.: 23 682 11 22
kom: +48 664 360 672
Zakład Rehabilitacji: 23 682 11 94
e-mail: arnica@onet.pl