arnica logo
Ciechanów ul. Armii Krajowej 18A
23 682 11 22
23 682 11 33
23 682 11 94
23 673 25 54
+48 664 360 672
BADANIA RTG

Pracownia RTG czynna jest:

poniedziałek: 8.00-11.00 oraz 15.30-20.00

wtorek: 8.00-11.00 oraz 15.30-20.00

środa: 8.00-11.00 oraz 15.30-20.00

czwartek: 11.00-20.00

piątek: 15.30-20.00

BADANIECENA zdjęcia (bez opisu)CENA zdjęcia (z opisem)
Rtg nosa1S.OO25.00
Rtg zatok przynosowych20.0030.00
Rtg nosogardło20.0030.00
Rtg twarzoćzaszki20.0030.00
Rtg czaszki - AP + bok45.0055.00
Rtg klatki piersiowej20.0030i00
Rtg klatki piersiowej AP + bok (2 zdjęcia)45.0055.00
Rtg łopatki22.0032.00
Rtg żeber (1 strona)20.0030.00
Rtg jamy brzusznej - inne30.0040.00
Rtg kręgosłupa szyjnego »-35.0045.00
Rtg kręgosłupa piersiowego Tir- AP + bok58.0068.00
Rtg kręgosłupa lędźwiowego - AP + bok58.0068.00 |
Rtg kręg. TH-L30.0040.00
Rtg kręgosłupa czynnościowe (dotyczy wszystkich odcinków kręgosłupa)30.0040.00
¡Rtg stawu biodrowego AP30.0040.00
Rtg dwóch bioder50.0060.00
Rtg stawów krzyżowo - biodrowych30.0040.00
Rtg miednicy i stawów biodrowych30.0040.00
Rtg kości krzyżowej i guzicznej25.0035.00
[Rtg ręki AP+bok (dłoń)22.0032.00
Rtg ręki - wiek kostny22.0032.00
Rtg palee/palce ręki AP + bok / skos40.0050.00
Rtg nadgarstka40.0050.00
Rtg dwóch nadgarstków60.0070.00
Rtg przedramienia AP + bok40.0050.00
Rtg łokcia / przedramienia - AP + bok40.0050.00
Rtg barku AP + osiowe40.0050.00
¡Rtg obojczyka22.0032.00
Rtg kończyny górnej - inne22.0032.00
Rtg kości udowej AP + bok40.0050.00
Rtg podudzia (goleni) AP + bok40.0050.00
Rtg stawu kolanowego AP + bok40.0050.00
Rtg dwóch stawów kolanowych60.0070.00
Rtg rzepki osiowe40.0050.00
Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok40.0050.00
Rtg kości śródstopia AP + bok32.0042.00
Rtg kości piętowej22.0032.00
Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos40.0050.00
Rtg stopy AP + bok/skos40.0050.00
Rtg stóp60.0070.00
Rtg kończyny dolnej - inne22.0032.00
Zarządzenie Nr 1/2012

Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ARNICA w Ciechanowie z dnia 19.03.2012.w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej i ustalenia opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Działając na podstawie art. 26, 27 i 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn.zm.), § 78 i § 79 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252, poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§1

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,

2) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

3) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia

4) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

5) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

6) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

§2

1. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

2. Odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

§3

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) poprzez sporządzenie odpisów lub kopii;

2) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu

po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

2. W przypadku wydania oryginałów dokumentacji w NZOZ ARNICA należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

§4

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt 2 Zespół pobiera opłatę w wysokości:

1) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,50 zł

2) za jedną stronę odpisu dokumentacji medycznej – 5.00 zł

2. Podmioty uprawnione, o których mowa w § 1, mogą dokonywać odpisów własnoręcznie nieodpłatnie.

ARNICA TO
Prywatne gabinety lekarzy specjalistów
Wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
Nowoczesna pracownia rentgenowska
Bogato wyposażone gabinety
Przyjemna atmosfera
Krótkie terminy wizyt
Konkurencyjne ceny
WAŻNE LINKI
Obowiązek informacyjny RODO
Polityka cookies
PORADNIE MEDYCZNE
Radiologia
Ortopedia i traumatologia
Reumatologia
Laryngologia
Neurologia
Dermatologia
Endokrynologia
Kardiologia
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Ginekologia
BADANIA
EKG
ECHO serca
USG ortopedyczne
Usg ginekologiczne
USG (jamy brzusznej, tarczycy, ślinianki,
układu moczowego, jądra)

Dopplerowskie naczyń krwionośnych
Holter
Laboratoryjne
RTG
ADRES I DOJAZD
Centrum Medyczne Arnica

Ciechanów ul. Armii Krajowej 18A
tel.: 23 682 11 22
kom: +48 664 360 672
Zakład Rehabilitacji: 23 682 11 94
e-mail: arnica@onet.pl
Strona bez barier